Verantwoording DC 2016

Eind 2015 heeft BZK een subsidie verstrekt aan de VNG om een experimententeer en leerprogramma lokale democratievernieuwing uit te voeren. Voor 2016 is 260.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase 2, met activiteiten als Maatwerk ondersteuning experimenten, Thematische verdieping en kennisontwikkeling, Wetenschappelijke verdieping, Voorbereiding van ondersteuning ‘gamechangers‟ en Organisatie en communicatie. In deze verantwoording geven we aan waar dit budget aan is besteed en op welke manier is bijgedragen aan de beschreven doelen en activiteiten. Alles overziend zijn we trots en tevreden met hetgeen het afgelopen jaar is bereikt.

De verantwoording hieronder bestaat uit een algemene sheet en 15 sheets voor de activiteiten, per thema is een aparte sheet gemaakt. Daarnaast is er

  • een overzichtstabel met alle thema‟s
  • een financieel overzicht

Voor de relevante documenten die in 2016 zijn verschenen (Beschikking, Tussenstand2016, DC2017) wordt verwezen naar de website www.democraticchallenge. Hier staat ook meer informatie over activiteiten, thema‟s en achtergronden.

Bekijk hier het verantwoordingsdocument.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!