Burgerjournalistiek

Burgerjournalistiek is geen nieuw verschijnsel. Met de komst van het internet spelen blogs en sociale media een belangrijke rol in het publiceren en delen van berichten, zowel in tekst, foto en/of video. Het delen van getuigenverklaringen en nieuwsgebeurtenissen door ‘de gewone burger’ heeft ook een belangrijke plek gekregen binnen de mainstream media. Burgerjournalistiek wordt door mainstream media ingezet om sneller informatie te krijgen en ‘personal stories’ geven meer kleur aan het nieuws. Ze spreken tot de verbeelding.

De hierboven beschreven opvatting van burgerjournalistiek is vrij eenzijdig, en gaat bovenal uit van incidentele burgerjournalisten. Er zijn ook andere ontwikkelingen op het gebied van burgerjournalistiek, ontwikkelingen die meer gemeen hebben met het doel van mainstream journalistiek: “het verzamelen van meestal nieuwe of actuele gegevens, ze bewerken en met enige regelmaat publiceren voor het publiek in het algemeen of voor bepaalde publieksgroepen. Daarbij gaat het om gegevens die meestal van algemeen belang zijn, waarbij met name onderwerpen als politiek, economie en veiligheid worden gevolgd, afgezien van plotselinge sterk negatieve en in mindere mate positieve verschijnselen.” (bron: wikipedia). Onafhankelijke informatievoorziening speelt een cruciale rol in een democratie. Journalistiek vervult hierin een centrale rol, en biedt daarmee tegenwicht ten aanzien van de communicatie vanuit overheidswege.

Aanpak

Belangrijk is om te onderstrepen dat het in de journalistiek gaat “om gegevens die van algemeen belang” zijn. Het vergaren van informatie voor het algemeen belang staat namelijk centraal in de burgerjournalistieke initiatieven die betrokken zijn bij de Democratic Challenge. Deze initiatieven richten zich namelijk niet slechts op het vastleggen van ‘personal stories’, maar streven ernaar om onderwerpen te agenderen en zorg te dragen voor informatievoorziening voor het algemeen publiek (of een bepaalde publieksgroep). De opkomst van deze vorm van burgerjournalistiek is te herleiden naar de beperkte capaciteit van lokale media. Dit is problematisch in een tijd waarin steeds meer taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd worden. Op lokaal niveau is namelijk een hiaat ontstaan in het controleren van de politiek. De journalistieke functie van het bieden van tegenmacht wordt niet of nauwelijks vervuld en dit heeft impact op het functioneren van de lokale democratie. Burgers worden slecht geïnformeerd, en hebben beperkte middelen om hun gemeentebestuur te controleren – belangrijke ‘checks and balances’ ontbreken.

icoontjes16 2017

We onderzoeken de experimenten en beschrijven hoe de burgerjournalistiek in Nederland ervoor staat en wat er nodig is om dergelijke lokale projecten te bestendigen. Dat doen we door middel van verschillende essays. Lees hier het artikel dat verscheen in onze publicatie 2016 over Burgerjournalistiek

icoontjes16 Kennismakelaar: Yvette Jeuken

Contact: Yvette@netdem.nl

Functie: politicoloog en programmamanager bij Netwerk Democratie.

Yvette Jeuken (1975) bekijkt welke initiatieven er zijn, wie de belangrijke en/of interessante spelers zijn in de lokale en regionale netwerken, en welke kansen er liggen om bestaande initiatieven elders te implementeren en/of op te schalen. Ook kijkt ze welke potentiele samenwerkingsverbanden er zijn. Kortom, ze gaat praktijkgericht onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vorm te geven aan de ambitie van de Democratic Challenge: het versterken van de ‘checks and balances’ in de lokale democratie. Dus mocht jij je met lokale en regionale media bezighouden, of iemand weten met wie we absoluut in gesprek moeten gaan, laat het weten!

icoontjes16 Experimenten: 

Artikelen en meer informatie

Democratic Challenge – Discussiepaper

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!