De burger aan zet met de omgevingswet!

Onderhoud en handhaving zijn kwesties die al geruime tijd tot sluimerende discussies leiden tussen gemeente en bewoners. Herinrichting ligt een stuk gevoeliger. College en Gemeenteraad van Den Haag hadden een extern bureau opdracht gegeven om de inrichting beter te doen aansluiten bij internationale ambities. Het plan is keurig ter visie gelegd en zienswijzen konden worden ingediend. De vele reacties (3200) waren voor een groot deel negatief. Duizenden vreesden dat het geliefde bos en park zouden worden aangetast en vroegen deze juist te behouden. Het plan is van

tafel gehaald. Een nieuwe aanpak betrof niet de inhoud maar een nieuw proces. Niet de gemeente maar een Denktank bestaande uit twaalf inwoners van de stad is gevraagd een visie op het gebied te formuleren.

De leden van de Denktank zijn eind 2016 voortgekomen uit acht stadslabs – in ieder stadsdeel één – en benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. De centrale vraag was: ‘Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes (inclusief Waterpartij) met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter verbinden voor alle Hagenaars en bezoekers?’ De gemeente heeft de visievorming gefaciliteerd door ondersteuning en kennis beschikbaar te stellen. De Denktank is een experiment van democratische vernieuwing dat het midden houdt tussen loting en verkiezing enerzijds en afvaardiging en benoeming anderzijds.

Anders dan tot dan toe gebruikelijk in Den Haag zijn de leden geen vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties maar inwoners van de stad die het gebruik goed kennen. Dit neemt niet weg dat de leden opgeteld een enorm netwerk hebben, dat tijdens de visievorming actief is uitgebreid door gesprekken in het gebied, een informatiebijeenkomst, nieuwsbrieven, sociale media en zo verder.

De visie doet recht aan de signalen die uit de vele reacties en de stadslabs spreken en appelleert aan essenties van de Romantiek in de negentiende eeuw, gepositioneerd in onze eenentwintigste eeuw: natuurbeleving, zingeving, individualisme en kijken naar de toekomst. In het licht

van de Omgevingswet is de visie een waardige bouwsteen voor de Omgevingsvisie van Den Haag. Denktank en College bieden de visie gezamenlijk aan de Gemeenteraad aan. Want ook voor dit experiment heeft die het laatste woord. Als dat positief is zal de visie worden uitgewerkt in een plan of zelfs meer plannen, met het oog op realisatie.

Waar de visie het werk is van de Denktank Westbroekpark, Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij, is de uitwerking in plannen een taak van de gemeente in goed overleg met beheerders, bewoners, ondernemers en bewoners- en belangenorganisaties. Voor een adequate doorwerking van de visie in de plannen verdient het aanbeveling om ook daarbij (leden van) de Denktank te betrekken.

Door: Peter van Rooy

Lees hier de volledige visie