Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF)

Thema(s):
Overige experimenten

We willen onszelf als overheid anders verhouden tot de samenleving en tot maatschappelijke initiatieven in het bijzonder. Onze bewoners en partners nemen steeds vaker zelf initiatief in het veranderen van de samenleving en vragen ruimte voor uitvoering van plannen of bij de uitvoering van beleid. Deze nieuwe manier van samenwerken betekent dat wij bewoners ruimte moeten geven en dat er kaders moeten zijn die veel vrijheid laten.

In de gemeente ’s-Hertogenbosch groeien en bloeien maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de sociale kwaliteit in de samenleving. Initiatiefnemers zijn bewoners, sociaal of creatief ondernemers. De initiatieven variëren van prille ideeën tot volledig uitgewerkte businessplannen met aantoonbaar maatschappelijk en economisch rendement.

Om deze maatschappelijke initiatieven te ondersteunen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch voor 2015 en 2016 een subsidieregeling in het leven geroepen: het Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF). Een fonds voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in het sociale domein. Een financieel instrument waarmee het mogelijk wordt om snel in te spelen op maatschappelijke initiatieven die worden genomen door inwoners en die beogen de sociale kwaliteit van de stad te verbeteren. Het Maatschappelijk Initiatieven Fonds is geen eindstation, maar een stap in de ontwikkeling van een overheid die meer uit handen geeft en een faciliterende rol aanneemt.

Het initiatief kan zich richten op verschillende schaalniveau’s; buurt, wijk en stad.
Er is een grof (beleidsmatig) onderscheid te maken tussen enerzijds bewoners/burger-initiatieven die gericht zijn op samenlevingsopbouw in brede zin en maatschappelijk ondernemers die gericht zijn op het opnieuw vormgeven van taken die tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid horen (op basis van de Wmo bijvoorbeeld) en die we op dit moment veelal via subsidieovereenkomsten of anderszins uitbesteden aan professionele partners. Beiden vallen ze binnen het bestek van het MIF.

Voor de beoordeling van MIF-voorstellen vragen we inzicht:
– in het doel en maatschappelijk effect en rendement wordt beoogd. Wat heeft de stad, wijk of buurt aan het initiatief?
– of er draagvlak is voor het initiatief. Wie zit er op het initiatief te wachten? Voor wie is het bedoeld? Heeft er ‘marktonderzoek’ plaatsgevonden?
– in de monitoring.
– in de inhoudelijke en organisatorische continuïteit van het initiatief
– of het initiatief aanvullend, vernieuwend is en onderscheidend van bestaand aanbod (in stad,
wijk of buurt).
– met behulp van een plan (van aanpak) over hoe het initiatief gerealiseerd gaat worden en wat daar voor nodig is. Partners (bedrijven, instellingen, gemeenten) en wat daarvan wordt gevraagd. Onderdeel hiervan is een begroting. Daarin wordt ook duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente behelst en hoe die zich verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen.

Omdat de gemeente in haar handelen steeds meer wil aansluiten bij wat er in de samenleving gebeurt, willen wij onderzoeken hoe het mogelijk is om bewoners, sociaal of creatief ondernemers meer te betrekken bij het fonds. Om dit vervolgens ook in de praktijk te brengen. Te denken valt aan bijvoorbeeld het meer betrekken van bewoners en/of ondernemers bij de beoordeling van initiatieven. De beoordeling van de subsidieaanvragen ligt op dit moment bij een ambtelijke adviesgroep van de gemeente en gaat ter besluitname naar het college. .

Er is behoefte om het MIF meer in de samenleving te plaatsen. Bij de beantwoording van de vraag hoe we dat het beste kunnen doen, willen we onder de vlag van de Democratic challenge het Ministerie van BZK vragen ondersteuning te bieden. Met name in het leveren van relevante expertise.

gericht op de volgende vragen:

1.
Zijn er voorbeelden in den lande waarbij bij vergelijkbare subsidieregelingen bewoners, sociaal en creatief ondernemers worden betrokken bij de beoordeling van de subsidieaanvragen?

2.
Wat betekent ‘betrekken bij’: hoever reikt de invloed van bewoners, sociaal en creatief ondernemers? Welke aanknopingspunten zijn er om burgers ook richting zorgaanbieders meer zeggenschap te geven ?

3.
Wat betekent een in de samenleving geplaatst MIF voor de besluitvorming van college en raad (nieuwe vormen van lokale democratie versus representatieve democratie)?
4)
Wat betekent een in de samenleving geplaatst MIF voor de besluitvorming van college en raad (nieuwe vormen van lokale democratie versus representatieve democratie)?

5)
Hoe richt je een in de samenleving geplaatst MIF in de praktijk in (werkproces)?

Vernieuwend

Het project is vernieuwend (in ‘s-Hertogenbosch), omdat wij hier nog geen ervaring hebben met directe participatie van inwoners bij het beoordelen van subsidieaanvragen van maatschappelijk initiatiefnemers (i.e. inwoners, sociaal en creatief ondernemers). Wij vinden het van belang dat het perspectief van inwoners, sociaal en creatief ondernemers goed wordt meegewogen in de toekenning van de middelen uit het MIF.

Impact

De veranderingen zijn merkbaar voor inwoners en sociaal en creatief ondernemers die maatschappelijke initiatieven ontplooien. De verankering van het perspectief van deze groepen in de toekenning van de middelen uit het MIF willen we niet eenmalig laten zijn, maar structureel inbedden.

Overdraagbaar

Wij documenteren wat we doen (logboek), zodat dit overdraagbaar is naar andere gemeenten.

Contact

1 reactie

  • Bram Talman zegt:

    Sinds 1 januari 2016 is GoudApot (www.goudapot.nl) van start gegaan in gemeente Gouda. Subsidies voor burgerinitiatieven worden vanaf dat moment niet meer beoordeeld door de gemeente, maar door een onafhankelijke stichting die geheel uit inwoners bestaat. Het gaat om de verdeling van het totale bedrag voor initiatieven (€ 240.000). De gemeente maakt het subsidiebedrag over aan de stichting, waarna inwoners de initiatieven beoordelen. De nadruk bij de beoordeling ligt niet op vinkjes, maar op gevoel.
    Iedere aanvraag die binnenkomt wordt door leden van het bestuur getoetst op de randvoorwaarden (uitkomst ja of nee). Bij geen enkel nee wordt een aanvraag doorgezet aan een groep inwoners, de beoordelaars, die beslissing over al dan niet gedeeltelijke toekenning. Op de website van de stichting is een overzicht te zien van alle aanvragen, gevraagd bedrag, uitkomst van de beoordeling en bijbehorende motivatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *