Een jaar experimenteren met werk- en vergadervormen in De Raad

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Amersfoort heeft een naam op het gebied van burgerinitiatieven (bijvoorbeeld rond het Soesterkwartier, de Wagenwerkplaats) en lokale democratische bewegingen (zoals de G1000 en Het Nieuwe Samenwerken). Er gebeurt veel in de stad, al dan niet in samenwerking met het gemeentelijk bestuur.
Sinds 2014 staat binnen het gemeentelijk beleid bestuurlijke ontwikkeling hoog op de agenda (coalitieakkoord ‘samen maken we de stad’) en is een aantal stappen genomen waarmee bestuur en stad dichter bij elkaar komen.

Cruciaal in de komende jaren is de manier waarop de gemeenteraad omgaat met de ‘kracht van de stad’: de raad zelf is aan zet.
De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar een paar bewegingen gemaakt. Zo hebben we nu met het zeswekelijkse ‘Stadscafe’ een platform waar inwoners, raadsleden en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten. In de Raadsacademie – de bijeenkomsten van de raad die in het teken van kennisdeling en ontwikkeling staan – is uitgebreid aandacht besteed aan samenwerking met de stad. Terugkijkend op de ‘geleerde lessen’ constateerden de aanwezigen (raadsleden, inwoners en ambtenaren) dat we zouden moeten streven naar betere inhoudelijke behandeling door de raad door meer gebruik van expertise in de stad, naar minder frustratie bij alle betrokkenen, en naar een optimale uitwisseling van informatie en meningen.

Bij die Raadsacademie (2 december 2014) heeft de raad het presidium de opdracht gegeven voorstellen te formuleren waarmee er binnen de werk- en vergadervormen meer ruimte komt voor burgers en het besluitvormingsproces versterkt wordt.
Een werkgroep met inwoners, presidiumleden, ambtenaren en griffie deze handschoen opgepakt. In de raadsvergadering van16 juni jl. is het voorstel van deze werkgroep bijna unaniem (met een tegenstem) aangenomen. We gaan aan de slag!

Wat wil de gemeenteraad?
We willen grotere betrokkenheid van de burgers en organisaties bij het werk van de gemeenteraad door
– meer ruimte voor inwoners
– betere besluitvorming
– meer mogelijkheden voor informele contacten tussen raad, college, ambtelijke organisatie en inwoner

Het voorstel: een jaar lang leren van pilots
De werkgroep is niet met voorstellen gekomen voor wijzigingen in het reglement van de raad zoals de opdracht was. De werkgroep is in plaats daarvan gekomen met het voorstel een jaar lang met alle betrokkenen te experimenteren en te leren .
Wij willen met die experimenten komen tot meer ruimte voor inwoners in het besluitvormingsproces; tot een betere samenwerking tussen stad, raad en stadhuis en tot een betere inhoudelijke behandeling van politieke voorstellen. Na dit jaar volgt een evaluatie over het geheel en inbedding van geslaagde experimenten en een raadsvoorstel voor een eventueel vervolg.

De beslispunten in het raadsvoorstel, dd. 16 juni 2015
De raad van Amersfoort beslist:
1. Een jaar de ruimte te nemen om te experimenteren met werk- en vergadervormen.
2. Het presidium de ruimte te geven om pilots, in werk- en vergadervormen, met behulp van een klankbordgroep te programmeren en te evalueren.
3. Als kaders te nemen dat:
– voorafgaand aan iedere pilot wordt geformuleerd op welke manier de pilot één of meerdere doelen dient en bijbehorende heldere evaluatiecriteria worden opgesteld;
– de pilots niet tornen aan het beslisrecht van de raad.

Wie doet wat?
Inwoners, raadsleden, ambtenaren, – (letterlijk) iedereen kan komen met ideeen die men graag wil testen. Voorwaarde is dat de beoogde pilot een bijdrage kan leveren aan de gestelde doelen (zie boven).
Het presidium programmeert de experimenten. Het presidium formuleert vooraf op welke manier de voorliggende pilot geacht wordt aan de doelstellingen bij te dragen en stelt bijbehorende heldere evaluatiecriteria op.
In de beschrijving van ieder experiment wordt meegenomen hoe vaak de proef wordt uitgevoerd en het communcatietraject vastgesteld.
Voor de uitvoering van alle deze punten stelt het presidium een werkgroep in die bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse geledingen . De indiener van het experiment kan tijdelijk toegevoegd worden aan de werkgroep.
Vaste deelnemer aan de pilots is de raad zelf; deelname van de andere partijen is afhankelijk van het type pilot. Uiteindelijk is aan het eind van het jaar de raad het gremium dat de keuze maakt van het opnemen van pilots in het reglement en in een eventueel vervolgtraject.

Impact

Het project is vernieuwend omdat de raad als collectief deze zoektocht aandurft.

Overdraagbaar

– dit project zal leiden tot veranderde werk- en vergaderwijzen van de raad waarin meer ruimte is voor inwoners, een betere besluitvorming, meer mogelijkheden voor informele contacten tussen raad, college, ambtelijke organisatie en inwoners
– dit project zal de ‘mind set’ van de raadsleden veranderen
– de kans is groot dat dit jaar een vervolg krijgt waarin nog meer fundamentele experimenten worden uitgevoerd.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *