Jongeren Auditoren

Thema(s):
Checks & balances

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

De verkozen bezetting van de gemeenteraad is een vorm van representatieve democratie. Consequentie daarvan is de relatieve afstand – ook in de tijd bezien – tot de burgers, waaronder jongeren. Besturen van de samenleving heeft afstand tot leven in de samenleving tot gevolg en dit leidt niet zelden tot belangen- en waardering tegenstellingen. Het delen van de zeggenschap met de gemeenschap, waaronder jongeren, heft de afstand, de onbetrokkenheid, de belangen- en waarderingstegenstellingen op. Althans dat is de wens, alsmede het kader van dit experiment. Gemeentelijke organisaties en de gemeenteraden daar binnen verkrijgen een andere besturingspositie dat uitwerkt in een andere hoofdrol.

1. Concreet experiment

In 3-4 gemeenten wordt geëxperimenteerd met verschillende mate van jongerenbezettingen in auditcommissies. Vooralsnog denken we aan Amsterdam (geen jongere), Den Haag (2 jongeren), Rotterdam (4 jongeren) en Amersfoort (6 jongeren) (wat is wijsheid?). Het experiment moet zichtbaar maken dat de professionele bijdragen van jongeren in de burger audits, de uitkomsten en de lering daaruit anders zal zijn. Dit de hypothese die door het NSOB kan worden onderzocht, en is passend bij een reeds eerder ingezette studie naar het functioneren van burger-audits en de gevolgen voor het functioneren van de lokale democratie.

2. Lokaal karakter

Hier graag discussie over. Wij denken aan:

1. Het experiment en de studie te richten op jongerenbeleid, aangezien dit exclusief op jongeren gericht is;

2. Het experiment en de studie te richten op integrale sociale ontwikkeling in nader aan te wijzenbuurten/wijken in 3-4 steden, met als aandachtspunt: het verkrijgen van optimale (in de ogen van debewoners) leefbaarheid. Dit betreft dan zowel de vrije ruimte als de multi-helix invloed van de vele sectoren op burgers en jongeren, met specifiek oog voor die van de rol van de gemeente in de stad/het dorp/of een deel daarvan.

3. Vernieuwing van lokale democratie. 

Indien burgers mede-eigenaarschap en mede-zeggenschap hebben over het beleid dat hen aangaat, indien zij dus betrokken zijn bij initiatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, wordt er een stevige basis gelegd voor lokale feitelijk betrokken democratie. Met deze zienswijze verandert de rol van de lokale overheid van besturingsmonopoly, naar legitiem gezaghebbende partner, samen met andere betrokken spelers. Een ons inziens eenvoudig te realiseren nieuwe vorm van lokale representatieve democratie die geraakt wordt door participatieve democratie.

4. Duurzame impact

Indien sociale innovatie een duurzaam karakter behoeft, is eigenaarschap en zeggenschap gericht op de toekomst essentieel te bezien vanuit het perspectief van jongeren. Het veranderproces richting mede-eigenaarschap en mede-eigenaarschap van jongeren kan beheerbaar gestalte krijgen door in de kwaliteit vaststelling van uitgevoerd beleid – dat jongeren zelf aangaat – de audit commissies mede te bezetten door jongeren. Een vrij risico-arm experiment dat prettig oogt (of bekt) waardoor behoorlijke kans tot adoptie nationaal breed. Overigens willen wij op grond van dit experiment de verworvenheden en de leerresultaten promoten bij onze ambassadeurs op EU-niveau (Committee of the Regions, EU-Urban Agenda) en diverse partijen in Nederland.

5. Grootste uitdaging

Grootste inhoudelijke opgave is om door goed gearrangeerde lokale experimenten de hypothese onderbouwd en bevestigd te krijgen of juist te moeten concluderen dat de hypothese moet worden verworpen. Daarna zal een nog grotere opgave zijn om de mede-eigenaarschap en mede-zeggenschap op grotere schaal toe te passen en te borgen.

6. Ondersteuningsvraag

1.Het vinden van gemeentelijke organisaties en sleutelpersonen die de toegevoegde waarde van jongeren in auditcommissies vastgesteld willen zien.

2. Het verwijzen naar mogelijke en passende resources t.b.v. :

  • projectmanagement;
  • aanvulling op het NSOB-onderzoek;
  • coaching van jongeren;
  • aanvullende communicatie.

Wij kunnen zelf zorgdragen voor het vinden van passende jongeren, eventueel te voorzien van kortlopende training.

 

 

 

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Dhr. Henk Bouwmans van Raadslieden.nu; we zijn in gesprek met Movisie, Bildung Akademie, Knowmads, e.a.

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *