Initiatieffabriek

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Het recht van initiatief is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad en zijn leden. Het biedt mogelijkheden voor de raad om de politieke agenda te beïnvloeden, maar kan ook helpen bij het vinden van aansluiting tussen politiek en burger. Door gebrek aan tijd, ervaring en soms ook kennis of politieke moed bij raadsleden, wordt het echter maar beperkt ingezet. De initiatieffabriek verleent professionele ondersteuning (aan lokale politieke fracties) bij het opstellen van een initiatiefvoorstel. Ze neemt daarbij het meeste werk uit handen, waaronder het opstellen van het voorstel zelf.

1. Concreet experiment

De initiatieffabriek wil lokale politieke fracties die de ambitie hebben om een initiatiefvoorstel op te stellen,maar daar om wat voor reden dan ook niet toe in staat (blijken) te zijn, aanbieden het initiatiefvoorstel te schrijven.

2. Lokaal karakter

Lokale fracties beschikken over beperkte mogelijkheden om externe expertise in te huren. Het hoort daarnaast nog niet helemaal bij de lokale politieke cultuur. Toch is het wel een deel van de oplossing voor het probleem van die lokale fracties. Een griffier of ambtelijk medewerker kan adviseren en uitleg geven, maar schrijft geen voorstellen, moties of amendementen voor een fractie.

3. Vernieuwing van lokale democratie

De kracht van het experiment is dat het de bestaande democratische structuren en/of experimenten versterkt en niet zozeer een alternatief ervoor biedt. In die zin is er niets nieuws onder de zon. Door echter op een vernieuwende wijze met het cruciaal instrument van de raad om te gaan kan het vaker, beter en effectiever worden ingezet. De initiatieffabriek is de deksel op elk project waarin de representatieve en de participatieve democratie elkaar vinden.

4. Duurzame impact

De initiatieffabriek beoogt de kracht, rol en het gebruik van een belangrijk instrument in de lokale democratie een structurele impuls te geven. Het gaat dan zowel om de mate waarin als de wijze waarop en de kwaliteit waarmee het recht op initiatief wordt ingezet.

5. Grootste uitdaging

Het experiment staat voor een belangrijk deel al in de stijgers en heeft vooral exposure nodig. Ik wil de toegevoegde waarde laten zien en verder ontdekken samen met de (potentiele) klant. Met op dit moment nog de overtuiging dat er een verdienmodel achter zit dat op termijn tot een 'klein bedrijf' kan leiden. Er is een site, er zijn visitekaartjes en er zijn zelfs al mailings verstuurd naar alle fracties in Tilburg en Bodegraven. In de eerste gemeente leidde dat tot een aantal positieve reacties van politieke fracties en een artikel in de lokale media. Ondanks dat één fractie aangaf op termijn in gesprek te willen, heeft het nog niet tot een eerste opdracht of gesprek geleid. Ik beschik helaas niet over de middelen (startkapitaal) om te investeren in een stevige marketingcampagne of een stand op een VNG- of griffierscongres.

6. Ondersteuningsvraag

Allereerst is het van belang het idee nog eens te testen. Zoals hierboven omschreven is exposure een issue en in het verlengde hiervan ook toegang tot financiering. Verder zou het experiment zeer geholpen zijn met een netwerk aan (liefst ambtelijk) specialisten dat kan worden ingezet voor consultancy. Contact met andere experimenten die hierin kunnen voorzien, of experimenten die juist op zoek zijn naar het soort deksel dat de initiatieffabriek op hun experiment of project kan zijn, is ook erg interessant. Zo kan ik me voorstellen dat de initiatieffabriek experimenten kan helpen om zich aan te bieden bij gemeenteraden, maar ook binnen een experiment kan zorgdragen voor het deelresultaat raadsvoorstel. Ook kan het zijn dat bij het opstellen van een raadsvoorstel door de initiatieffabriek gebruik gemaakt kan worden van andere experimenten om tot de inhoud van het voorstel te komen.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Raad, politieke fracties, griffie, optioneel: ambtelijk specialisten

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment? 

optioneel: bewoners, ondernemers, organisaties

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *