Placemaking Dordrecht

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

Placemaking is een wijze van gebiedsontwikkeling die niet uitgaat van een ruimtelijk ontwerp of plan, maar de gebruikers van een plek centraal stelt. Samen met belanghebbenden wordt gezocht naar een optimaal ontwerp, waarin het gebruik en de gebruikswaarde van de plek centraal staat. Het doel is een omgeving te creëren die het welzijn, het geluk en de gezondheid van gebruikers verbetert. Een plek waar de gebruiker zich thuis voelt. De verwachting is dat de plek hierdoor niet langer als gemeentelijk, maar als maatschappelijk eigendom wordt ervaren. Hierdoor zal de betrokkenheid van belanghebbenden bij de instandhouding van de plek toenemen. Om het maatschappelijk eigendom te bevorderen is het niet alleen belangrijk de belanghebbenden tijdig te betrekken, maar hen ook nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Dordrecht heeft ervaring met placemaking op buurtniveau, maar wil de methode nu gaan toepassen op wijkniveau. Daarbij zijn meer belanghebbenden betrokken en zijn ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden duidelijker zichtbaar. De ambtelijke en bestuurlijke leerervaringen zullen hierdoor toenemen en de kloof tussen bestuur en burgers zal verder worden verkleind. Bij de herinrichting van drie wijkpleinen wil Dordrecht de methode van placemaking gaan inzetten. Deze projecten zijn opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting van 2016/17 en bedragen gezamenlijk een aanzienlijke investering.

Vernieuwend

Met placemaking willen we nadrukkelijk stilstaan bij het leveren van maatwerk voor alle betrokkenen een plek. Vaak wordt nu direct naar een oplossing gezocht door een ontwerp te maken, terwijl het gebruik van de plek en de wensen over het gebruik onvoldoende zijn doorgrond. Placemaking is geen nieuw concept maar in Dordrecht willen we belanghebbenden niet alleen betrekken bij het opstellen van een ontwerp, maar juist ook bij de besluitvorming. Als je mag meebeslissen ben je nog meer bereid je in te zetten voor het instant houden en beheren van een plek.

Impact

Om belanghebbenden meer eigenaar te laten voelen van de oplossing, moeten zij betrokken worden bij de besluitvorming. De huidige representatieve gemeentelijke democratie moet een weg vinden beslisbevoegdheden te delegeren of om in samenwerking met belanghebbenden een besluit te nemen. Als ze daar in slaagt zal de lokale democratie meer aansluiting vinden bij de kiezers, wordt de kennis en kracht van de bewoners en ondernemer niet alleen ingezet voor het eigen belang maar voor de stad als geheel en ontstaat een positief klimaat voor nieuwe initiatieven.

Overdraagbaar

Dordrecht gaat bij drie grote en concrete projecten experimenteren met placemaking en nieuwe vormen van besluitvorming. Op buurtniveau is al enige ervaring opgedaan, maar deze willen wij verder uitbouwen door placemaking ook op wijkniveau toe te passen. Een belangrijk onderdeel van het project is het verzamelen en uitdragen van ervaring. Dat hoeft zich niet te beperken tot Dordrecht. Wij overwegen onze ervaringen in de vorm van meerdere korte YouTube filmpjes te bundelen tot een eenvoudig toegankelijk naslagwerk.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *