Pilot Omgevingswet Oosterwolde

Thema(s):
Omgevingswet

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Met de pilot de samenleving van Oosterwolde uitgenodigd om te komen met initiatieven en ideeen. De gemeente heeft daarbij een andere rol dan voorheen: zij stelt (alleen) waar nodig duidelijke doelen en kaders maar laat de concrete invulling daarbinnen over aan de samenleving. De focus van de overheid is meer dan nu gericht op het proces en bij de beoordeling van nieuwe initiatieven staat het ‘ja, mits principe’ centraal.

1. Concreet experiment

De gemeente Oldebroek heeft onder andere in het kader van Oldebroek voor Mekaar al een transitie ingezet. De visie van de organisatie is dat ze op een andere manier in de samenleving wil gaan staan. De participatie samenleving vraagt om een organisatie waarbij interactie en samenwerking gemeengoed is: de “participatieorganisatie”. Waar die samenwerking aan de orde is, daar is de gemeente geen instantie meer of een “partij”, maar steeds meer partner. Binnen deze visie heeft Oldebroek uitgekristalliseerd hoe zij deze rol als partner in willen vullen. De gemeente gaat hierbij uit van kernwaarden die richting geven aan de keuzes die ze maken en aan de dingen die ze wel en niet doen. De kernwaarden van waaruit de gemeente werkt zijn

de volgende:

  • Samenwerken (met burgers, elkaar);
  • Vertrouwen (in burgerkracht, eigenaarschap, kwaliteit);
  • Betrokkenheid (op de samenleving en op de agenda van de samenleving);
  • Open / actief / lef (durven faciliteren, verbinden, experimenteren, innoveren).

2. Lokaal karakter

De kern Oosterwolde van de gemeente Oldebroek is aangewezen als experimenteergebied.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Primair moet de pilot leiden tot meer inzicht in de rolneming van gemeente en samenleving bij het opstellen van beleid en voorbereiding van initiatieven in de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt is – in de lijn van Oldebroek voor Mekaar – dat de rol van de samenleving hierin toeneemt en dat er meer draagvlak ontstaat.

Secundair zal het resultaat zijn dat de pilot bruikbare bouwstenen oplevert voor nader op te stellen ruimtelijk beleid van de gemeente, waaronder een omgevingsvisie en/of het omgevingsplan en mogelijk andere ruimtelijke instrumenten. Met deze bouwstenen kunnen de kernkwaliteiten van de gemeente Oldebroek t.a.v. Oosterwolde opnieuw geformuleerd in een ´dorpsvisie´.

4. Duurzame impact

De pilot moet een inkijkje geven waar de gemeente in 2019 (oorspronkelijk was het streven 2018) moet staan om klaar te zijn voor de Omgevingswet. In de pilot zullen de mogelijkheden die de wet biedt worden verkend in samenspraak met de inwoners en andere stakeholders. Zij worden uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen. De pilot is bedoeld als ´proeftuin´ waar het gaat om rolneming van gemeente en samenleving.

5. Grootste uitdaging

Zoals aangegeven zijn de kernwaarden van waaruit de gemeente werkt de volgende:

  • Samenwerken (met burgers, elkaar);
  • Vertrouwen (in burgerkracht, eigenaarschap, kwaliteit);
  • Betrokkenheid (op de samenleving en op de agenda van de samenleving);
  • Open / actief / lef (durven faciliteren, verbinden, experimenteren, innoveren).

Aan de andere kant kunnen initiatieven op zich wenselijk zijn, maar dienen wel binnen de beleidsruimte, die de gemeente voor de langere termijn voor ogen heeft, te passen en financieel uit te kunnen. Ook moet voorkomen worden dat plannen achteraf toch in strijd blijken te zijn met ander sectoraal beleid, omgevingswaarden, waar de gemeente rekening mee dient te houden en/of instructieregels van provincie dan wel het Rijk.

Om dit te voorkomen dient er o.i. toch een soort ‘(beleids)kader’ die als richtlijn kan dienen in het traject van de pilot. Het doel van dit kader is om structuur aan te brengen in de opzet van de pilot teneinde de juiste informatie op te kunnen halen. Voorgaande lijkt strijdig met elkaar. Aan de ene kant inwoners vragen om ideeën en initiatieven en aan de andere kant toch een kader creëren. De uitdaging is dan ook om de inwoners op een goede manier te benaderen en ze de goede vragen te stellen. later ook zaken waar kunnen maken.

6. Ondersteuningsvraag

Kennisuitwisseling ten aanzien van (informatie) bijeenkomsten met inwoners. Zie spanningsveld onder punt 5.

 

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Diverse collega’s van verschillende afdelingen

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

St. Dorpsbelang Oosterwolde (Oldebroek voor mekaar)

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *