Hart voor Burgers

Thema(s):
Burgerjournalistiek

De nieuwsvoorziening in de regio is belangrijk voor de lokale democratie. De lokale onderzoeksjournalistiek staat steeds meer onder druk door bezuinigingen. Onafhankelijk nieuws met duiding (achtergronden) ontbreekt te vaak. De transitie naar de participatiemaatschappij biedt kansen om lokale onderzoeksjournalistiek te verbinden aan lokale uitdagingen van onze samenleving en de signalerings- en oplossingskracht van burgers (‘de samenleving’) hierbij te benutten. De vraag “wat speelt er in onze regio?’ staat hierbij centraal.

In dit project werkt een sterk burgernetwerk van onderop door middel van een digitaal vertelpunt aan lokale onderzoeksjournalistiek. De resultaten van het project vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en een duurzaam business model onder deze vorm van lokale burgerjournalistiek. Samen met een partnernetwerk (overheden, lokale media, start-ups) werken we dus aan het toekomstige fundament onder deze nieuwe manier van lokale onderzoeksjournalistiek van onderop.
Projectorganisatie

We werken in dit traject met:

(1) Vast projectteam voor de projectuitvoering
Het projectteam bewaakt de voortgang en voert de activiteiten van het beoogde traject uit.
(2) StoryConnect
StoryConnect vergroot het vermogen van organisaties om verhalen van medewerkers, patiënten, klanten, burger, collega’s, studenten te delen en ermee te werken. Wij zorgen ervoor dat kennis, ervaringen, inzichten, observaties en waarschuwingen sneller bij de juiste mensen terecht komen zodat zij beter kunnen beslissen, signaleren, onderzoeken, leren, beheersen, initiëren, verbinden op basis van inzicht in wat er nu speelt.

StoryConnect heeft betrouwbaar en betaalbaar gereedschap voor het verzamelen, visualiseren en evalueren van verhalen. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Online via het web, offline via de StoryConnect App en u kunt – desgewenst – bij uw data via de Cloud, waar ook ter wereld.

StoryConnect heeft ruim 30 toepassingen en concepten ontwikkeld. Onze diensten verbeteren de kwaliteit van dienstverlening, onderwijs of zorg, verkoop, innovatie, klant-, product en marketing-onderzoek, waakzaamheid, medewerker motivatie, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, strategievorming, trend-monitoring, doelmatigheid van ontwikkelingssamenwerking, beleidsevaluatie, toezicht op mensenrechten, omgevingskwaliteit, enz. Voor meer informatie zie www.storyconnect.nl

(3) Het partnernetwerk

Dit netwerk bestaat uit partners uit de regio, met name media bedrijven en overheden en het lokale burgernetwerk (aanjaagnetwerk) met een belang bij een goede lokale onderzoeksjournalistiek. Ook de creatieve sector wordt betrokken in dit project door met creatieve startups sessies te houden over nieuwe diensten en het business model onder de uitkomsten van het vertelpunt. We betrekken minimaal 10 creatieve startups in deze fase bij
business model/ nieuwe diensten co creatie aan de hand van het business model canvas.

De regio die in de pilot wordt bestreken zal Midden-Limburg zijn. De afbakening wordt mede bepaald door de thema’s die worden gekozen en de regionale dekkingsgraad.
Bij de start nodigen we potentiële partners uit om kennis te maken met het project. In een aantal werksessies scherpen we de scope van de te onderzoeken regionale thema’s aan, zodat het partnernetwerk sterk is aangehaakt op het kader van het traject.
Partneractivering
We doen partneractivering op de manier zoals we burgers gaan uitnodigen om hun verhaal te vertellen. Op deze manier ervaren de partners de manier van werken en de technologie erachter. En belangrijker; we kunnen een vlotte start maken door de perspectieven van de partners bij de sessie helder te presenteren en samen te brengen tot een werkbaar kader. We investeren zorgvuldig in het startproces, vanwege het feit dat deze stappen zich uitbetalen in de latere fasen van het traject.

• Een vertelpunt vraagt partners hun verhaal vertellen over de succesvolle lokale onderzoeksjournalistiek;
• Werksessies over de uitkomsten van het vertelpunt;
• Ook krijgen de partners inzicht hoe ze tijdens het traject worden geïnformeerd over de (tussen)resultaten;
• En wat er van de verschillende partijen wordt verwacht;
• In samenspel en samenspraak staan we stil bij de belangrijkste randvoorwaarden om dit traject tot een succes te maken.

Vernieuwend

(1) Het project slaat nieuwe wegen in richting verdiepend lokaal onderzoeksjournalistiek en bereikt nieuwe doelgroepen door een nieuw samenspel te organiseren met burgerjournalisten/vertelplatform met duiding.
(2) Een ander vernieuwend element is dat burgers en ondernemers zelf hun verhaal duiden en hieruit belangrijke meta kennis te laten ontstaan. De lokale mediabedrijven/ overheden/ ondernemers/ burgers krijgen hierdoor niet alleen de verhalen over misstanden maar ook inzicht geven in de structurele factoren die daaronder liggen. De techniek is vernieuwend.
(3) lokale onderzoeksjournalistiek door vernieuwende werkwijze: publieksparticipatie (burgervertelnetwerk) met duiding.

Impact

Het traject moet eraan bijdragen dat:

(1) In dit jaar (1-7-2015 tot 1-7-2016) een gedragen verdienmodel (businessmodel) en samenspel wordt verkregen onder lokale onderzoeksjournalistiek . We pakken dit concreet op door van twee relevante thema’s die spelen in de regio, verhalen van lokale inwoners ‘te vangen’.
De regionale begrenzing wordt met de belangrijkste spelers binnen het thema vastgesteld. De zorg is bijvoorbeeld veelal bovengemeentelijk georganiseerd en economische samenwerking gaat over de grens met Brabant en zelfs met België.

(2) Samen met overheden en lokale media een duidelijk toetsingskader wordt opgesteld, zodat het initiatief adequaat kan worden geëvalueerd met de partners in de eindfase van het initiatief.

(3) de aanjagers van burgerjournalistiek in 3 kwartalen (na de opstartfase) op 2 thema’s meer dan 1000 verhalen per thema activeren in de app en het digitale platform zodat de meerwaarde van de duiding van de verhalen door de partners adequaat kan worden beoordeeld op basis van het eerder opgestelde toetsingskader.
Het project zal met creative startups (aansluiting op de creatieve sector) en het partnernetwerk werken aan innovatieve diensten voor (latente) behoeftes van partners en toewerken naar een gedragen businessmodel inzake lokale onderzoeksjournalistiek van onderop.

Overdraagbaar

Vanaf de start (01-07-2015) zijn de resultaten van het vertelpunt ( de verhalen en patronen) door een digitaal dashboard voor iedereen toegankelijk (open platform, iedereen kan meedoen en de resultaten inzien).
Door de samenwerking van het burgernetwerk (lokale onderzoeksjournalistiek van onderop), met StoryConnect (technisch partner), met een partnernetwerk van locale media bedrijven en beleidsmatig gesteund door de gemeentelijke overheid wordt de continuïteiten gewaarborgd.
Er is documentatie beschikbaar over projectaanpak en planning en er komt een eindevaluatie van de pilot

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *