De Dijk is van Ons Allemaal

Thema(s):
Overige experimenten

We willen experimenteren met het geven van  een leidende rol aan de omgeving/dorp geven bij toekomstige grote ingrepen in hun gebied. Te denken valt aan: – Het ontwikkelen van nieuwe vormen van aanbesteden. Denk bv  aan maatschappelijk aanbesteden. – Of om het huidige liberaal pachten (economisch rendement) om te zetten naar maatschappelijk pachten (maatschappelijk rendement) – Of het vertalen van het tool als right to challenge (zit nu bv. wettelijk in de zorgaanbesteding) naar een lokaal instrument bij waterveiligheid – Het organiseren van een construct van professionals en inwoners die hun omgeving beheren en ontwikkelen inclusief bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. – Het vanuit het waterschap overdragen van taken en  financiële ruimte. Bv als alternatief van wijkbudgetten instellen van dijkbudgetten.

Vernieuwend

In de huidige processen stelt het waterschap een dijkverbeteringsplan op, vaak gebaseerd op enquêtes, op gesprekken in een klankbordgroep (gebiedsbreed) en gesprekken met belangenorganiaties. Ook wordt er gekeken naar meekoppelkansen, dus projecten die kansrijk zijn en in de slipstream mee gerealiseerd kunnen worden omdat de dijkverbetering een grote  ingreep is van gemiddeld 8 jaar. De komende jaren worden veel van de dijken van het Waterschap versterkt in het kader van een meerjarig dijkverbeteringsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen.We zouden nu andersom willen starten. Het Waterschap heeft een veiligheidsopdracht, die kan vanuit bewoners worden ingevuld. We willen dat ook niet zien als alleen een veiligheidstaak maar als een interventie voor de leefbaarheid waardoor er veel meer kan gebeuren dan alleen een hogere dijk. Denk aan huizen bouwen als dijk, dijk als toeristische trekpleister uitbouwen, dijk als moestuin, dijk als culturele voorziening die ook nog ‘toevallig’ het water tegen houdt.  Zowel ideeontwikkeling, aanbesteding, onderhoud en beheer willen we vanuit de omgeving starten en kijken in hoeverre de regie en uitvoering door de inwoners zelf kan worden georganiseerd. Natuurlijk zonder dat dat ten koste gaat van de primaire taak van het waterschap: veilige dijken en goed waterbeheer.

Impact

Het Waterschap is een overheid.Als deze wijze van werken slaagt dan is het voornemen om dat bij zoveel mogelijk vergelijkbare projecten van het Waterschap uit te voerenOverigens, na 3 jaar zitten we nog niet op de helft van onze normale planning voor dijkverbetering.  Er zullen allicht verbeteringen te zien zijn in het planproces. De uitvoering van concrete projecten zal dan nog niet gerealiseerd zijn.In het dorp zal waarschijnlijk merkbaar zijn dat inwoners het gevoel hebben dat ze een dijkverbetering niet alleen kunnen benaderen als een noodzakelijke ingreep, maar als een injectie in leefbaarheid die tal van initiatieven kan losmaken in  het dorp. Onder regie van de inwoners.Dorp en waterschap zijn meer partners in gebiedsontwikkeling.

Overdraagbaar

We informeren nu al alle andere 24 waterschappen in Nederland en zij volgen Waterschap Rivierenland gretig. Oa in publicaties in het blad ‘Waterschap’.Daarnaast documenteren we dit proces van ‘De dijk is van ons allemaal’.Dijkbezoeken van waterschappen, gemeenten en provincies zijn ook altijd welkom.Gedurende het proces willen we in overleg met het dorp ook tussenstanden berichten bv in de vorm van werkconferenties of workshops rond een bepaald thema.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *