Burgerdossier

Thema(s):
E-democratie

Het project in hoofdlijn:Realisatie van een veilig burgerdossier in the cloud m.b.v. onder andere moderne blockchain technologie. Samen met de makers van Ideal (Maxcode) en security specialisten (zoals bijv. Arjen Kamphuis) gekeken naar de technische mogelijkheden om dit te realiseren. De technologie zelf is voorhanden en vrij te gebruiken.

Centraal staat de mogelijkheid om elke burger de mogelijkheid te bieden om een eigen dossier te beheren, waarbij informatie gedeeld kan worden met anderen. De burger beslist met wie hij welke gegevens uit zijn dossier wil delen. Doelstelling is vooral het revitaliseren van onze samenleving en het weer actief betrokken krijgen van burgers in de eigen lokale openbare samenleving.

Waarom een veilig burgerdossier?
Dit zou de basis kunnen zijn voor een revolutie waarbij de burger weer zijn natuurlijke plek krijgt in elk denkbaar proces, namelijk die van centrale spil. Dit maakt fundamenteel andere inrichting van processen mogelijk in vrijwel alle denkbare interactie tussen een burger en zijn omgeving (met andere burgers, overheid, organisaties, bedrijven etc.). De implicaties hiervan reiken zeer ver. In volle glorie kan gesproken worden over een volstrekt nieuwe efficiëntere en effectievere manier van samenleven en samenwerken. Met een beetje visie zijn de mogelijkheden die er liggen op het vlak van staatsinrichting, politiek en democratie direct duidelijk. Het stelt de burger weer in staat om zelf praktische invulling te geven aan en actieve betrokkenheid te tonen bij initiatieven die hij/zij belangrijk vindt in zijn eigen omgeving.

Naast het praktische nut speelt ook het juridische aspect een grote rol. Door het initiatief voor het delen van informatie bij de eigenaar van de informatie zelf neer te leggen zijn processen vanuit juridisch oogpunt simpeler vorm te geven. Op dit punt zijn bijvoorbeeld eerdere initiatieven zoals het EPD (investering > 330 miljoen!) stuk gelopen. Nu in Europa (m.n. vanuit Duitsland) steeds meer besef komt dat privacy echt een aandachtspunt is, worden de eisen qua wetgeving alleen maar hoger. De nieuwe Europese wetgeving die dit jaar van kracht wordt is hier een voorbeeld van. Deze eisen staan echter op gespannen voet  met dat wat zich nu bijv. afspeelt op gemeentelijk niveau binnen de sociale wijkteams.

Doelstelling is om te beginnen met een laagdrempelige, praktische, direct renderende, implementatie. Voor een eerste insteek is gekozen voor participatie en zorg. Participatie en zorg zijn voor veel mensen tastbaar en logisch en bovendien zijn hier relatief snel aanzienlijke besparingen en kwalitatieve verbeteringen te realiseren. Ook is gekozen voor een beperkte omvang qua implementatie. We gaan uit van een relatief klein dorp in Friesland, maar wel met betrokkenheid van alle stakeholders (huisarts, dorpsbelang, ouderensoos, kerk etc.).

Participatie

Het antwoord op de vergrijzing moet zijn de participatie samenleving, waarin de burgers weer een deel van de zorgtaken overnemen van de verzorgingsstaat. Theoretisch klinkt dit plausibel. Samenwerken zit onze DNA als soort en onze samenleving is groot geworden door succesvolle samenwerking op lokale schaal (gemeenschappelijk gebruik weidevelden om de steden in de middeleeuwen, onderlinge verzekeringen, waterschappen, boerenleenbanken, zorg en opvang vanuit de kerk, woningbouwverenigingen etc.). De afgelopen decennia zijn veel van deze instituties ten prooi gevallen aan het puur kapitalistische denken. Door centralisatie, fusies, professionalisering, privatisering etc. zijn de fundamenten onder deze van oorsprong succesvolle lokale samenwerkingen weggeslagen. Dit heeft geresulteerd in organisaties, die directe verantwoording en transparantie naar de achterban hebben losgelaten (met excessen als bonusgevolg) en een burger die niet meer vanuit een strikt eigenbelang (declareren zonnebril bij de verzekeraar), waarbij hoge eisen worden gesteld aan de gemeenschappelijke voorzieningen, zonder hierin nog een eigen verantwoordelijkheid te erkennen. (zie evt.  ook werk van Alexis de Tocqeville/Albert Jan Kruiter van Instituut Publieke Waarden).

Dat de burgers weer taken zullen moeten overnemen is duidelijk (gezien komende vergrijzing en stijging zorgbudget van de afgelopen jaren: 2001 50 miljard naar 2011 ruim 90 miljard, terwijl de vergrijzing pas de komende jaren echt voelbaar gaat worden). De vraag is alleen hoe? Het zal tijd kosten om de burger weer betrokken en medeverantwoordelijk te krijgen. Dit proces kan echter versneld worden door het bieden van een infrastructuur voor burgerinitiatieven. De wil om elkaar te helpen is er nog steeds (groot aantal vrijwilligers). De vraag is alleen hoe dit effectief in te zetten. Ook hier kan het burgerdossier een belangrijke katalyserende rol spelen. Onderzoek bij de huisartsen en andere professionals toont aan dat zij vaak maar een beperkte invulling kunnen geven aan de vraag. Bijna elke zorgvraag valt uiteen in meerdere componenten waarbij vaak medeburgers goed in staat zijn een deel van de problematiek kosten efficiënt in te vullen. Het ontbreekt professionals vaak aan tijd, informatie en voorzieningen om dit te realiseren en te delegeren. Rondom het burgerdossier willen we een generieke applicatie opzetten die vrijwel elk denkbaar burgerinitiatief kan ondersteunen. Hierbij gaat het om een vrij te gebruiken applicatie die inzicht geeft in alle aanvragen (via persoon zelf of na overleg door derden), de resources (welke burgers/vrijwilligers doen mee met het burgerinitiatief) en de mogelijkheid biedt om hier een planning voor te maken. Deze generieke tool kan de basis zijn voor vrijwel elk denkbaar initiatief, zoals loopgroepjes, huiskamerrestaurantjes, dieetclubjes etc. Veel aandacht is uitgegaan naar privacy/veiligheid, zodat we niet de zwaksten in onze samenleving overleveren aan mensen met minder eerbare intenties. Tevens wordt het voor 1,5 lijns professionals (huisarts/sociaal wijk team) mogelijk gemaakt om te zien welke initiatieven er zijn in de omgeving van de cliënt. Deze tool willen we als Burgerkracht Oudehaske gaan inzetten om onszelf te organiseren. De tool is inderdaad ook bruikbaar voor andere initiatieven in Friesland (vastgesteld binnen Netwerk Duurzame Dorpen/ Doarpswurk) maar ook in Brabant (besproken met initiatieven vanuit Het Groene Woud). Verder zijn we bezig om met Netwerk Duurzame Dorpen, Vereniging Groninger Dorpen en BOKD Drenthe samen te gaan werken op dit terrein. Hiernaast zijn we bezig om binnen het PlattelandsParlement 2015 te kijken naar een landelijke samenwerking om kennis, ervaring en hulpmiddelen (software) te gaan.

Vernieuwend

Het is heel vernieuwend. De onderliggende blockchain technologie wordt al toegepast in de financiele wereld, maar maakt nog meer innovaties mogelijk in het publieke domein.

Impact

Totaal andere en succesvollere manieren om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

Overdraagbaar

100% overdraagbaar!

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *