De Raad op Pad

Thema(s):
Gemeenteraad & zeggenschap

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Bij de reguliere vergaderingen van de gemeenteraad kunnen inwoners inspreken over zowel geagendeerde als niet- geagendeerde onderwerpen. Van dit laatste wordt weinig gebruik gemaakt. Op advies van een werkgroep bestuurlijke vernieuwing uit de gemeenteraad heeft de raad besloten om de inwoners op te zoeken. Dat kan per kern en per thema. Bij de kernenbezoeken gaat de raad met een lege agenda op pad. De inwoners bepalen de inhoud van de avond. Inmiddels hebben we drie kernenbezoeken

1. Concreet experiment

De kern is dat de raad op pad gaat om te luisteren. Bij zowel de kernenbezoeken als bij de themabijeenkomsten kunnen inwoners pitchen over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. De raad haalt dus op. De opbrengst wordt in de eerstvolgende raadsvergadering besproken en kan leiden tot een opdracht aan het college op een of meer thema’s op te pakken. Bij de themabijeenkomsten (er is tot nu toe één geweest over groenbeleid) kan de raad op basis van de pitches het college een opdracht meegeven om het beleid in een bepaalde richting uit te werken. Hier wordt dus ook de kaderstellende rol van de raad versterkt.

2. Lokaal karakter

Alleen kernen binnen de gemeente worden bezocht en de thema's worden gekozen op basis van de lokale politieke agenda.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Het nieuwe aan deze vorm van vernieuwing is dat buiten college en ambtelijke organisatie om de gemeenteraad zelf bepaalt wij hij belangrijk vindt en waar het college en ambtelijke organisatie mee aan de slag moeten. Er ligt dus geen voorstel van het college meer.

4. Duurzame impact

De eerste ervaringen zijn positief. Een mooie spin-off is dat er inmiddels een inwoner is geweest van een van de bezochte kernen die tijdens een reguliere vergadering insprak over een niet geagendeerd onderwerp. Ook de raadsleden om,armen het project en komen nu zelf (met ondersteuning van de griffie) met een voorstel aan de raad en verdedigen dat ook.

5. Grootste uitdaging

Gelet op de ervaringen tot nu toe zijn er twee grote uitdagingen:

1. Hoe voorkom je dat de raad niet meer in verbinding staat met het college en de ambtelijke organisatie

2. Hoe manage je verwachtingen in de kernen. De ene kern vraagt om mee te denken, de andere verwacht een gemeente die de problemen oplost.

3. Hoe kom je lopende het jaar tot politieke prioritering oftewel hoe voorkom je wie het eerst komt het eerst maalt.

6. Ondersteuningsvraag

Op alle drie hiervoor genoemde uitdagingen zoeken we ondersteuning omdat ze allemaal even belangrijk zijn voor het slagen van dit experiment:

1. Ondersteuning in het in verbinding blijven van de gemeenteraad met het college en de ambtelijke organisatie

2. Ondersteuning in het management van verwachtingen in de kernen.

3. Ondersteuning om lopende het jaar tot prioritering te komen.

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

De voorbereiding van de kernenbezoeken gaat in nauw overleg met de Plaatselijke Belangen, bij themabijeenkomsten wordt verbiding gezocht met actoren in het veld.

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *