De Groene Motor

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

Betrokken inwoners, vertegenwoordigers van de G1000-werkgroep ‘Keigroen Samendoen!’, Klankbordgroep Groenbeleid, SGLA, raadsleden en college hebben samen het initiatief genomen om tot een integrale groenvisie te komen in coproductie met de stad. Amersfoort schrijft sinds 1 januari 2015 aan deze gezamenlijke Groenvisie (www.groenvisieamersfoort.nl). Er wordt een visie geschreven hoe om te gaan met ‘het groen’ in en om Amersfoort tot 2030 omtrent:
• Klimaatbestendigheid
• Ecologie
• Bomen
• Recreatief groen
• Eetbaar groen
• Groenbeheer
• Water

De Groenvisie, die aansluit op bestaande beleidsdocumenten, wordt de komende 15 jaar het leidende document voor de gemeente omtrent bovenstaande onderwerpen. Ook worden hierin leidraden opgesteld voor de meer ‘gevoelige’ onderwerpen als bomenbeleid en groen(compensatie) bij ruimtelijke ordening/inrichting.

Tijdens het participatieproces sinds januari is veel energie, passie en kennis vrijgekomen bij bewoners. Om er voor te zorgen dat bewoners ook participeren in en richting geven aan de uitvoering van het groenbeleid heb ik het initiatief genomen tot oprichting van De Groene Motor. De Groene Motor moet een orgaan worden dat bestaat uit ambtenaren (2-3), bewoners (2-3) en groen – en uitvoeringsorganisaties (2-3). Een soort intermediair tussen stad en stadhuis, een orgaan waarin we gezamenlijk optrekken, vormgeven en uitvoeren om de doelstellingen uit de Groenvisie te realiseren, focus erop te houden en er vaart achter te zetten.

De Groene Motor:
• initieert
• geeft mede vorm aan uitvoering beleid (bijvoorbeeld zelfbeheerovereenkomsten).
• geeft participatie en co-creatie verder vorm
• verbindt mensen en partijen rond groen, bouwt verder aan een groen netwerk
• organiseert bijeenkomsten (betrekt ook het bedrijfsleven)
• faciliteert bewoners
• zet lopende acties kracht bij zoals operatie ‘Steenbreek’
• genereert alternatieve financiering

Samenvattend bouwt de Groene Motor verder aan een groen netwerk in Amersfoort de komende 15 jaar. Door de creativiteit, kennis, kunde, passie en financiën van de hele stad te gebruiken, te verbinden en in te zetten, kunnen we ongelooflijk veel meer bereiken dan wanneer alleen de gemeente de uitvoering zou doen. De Groene Motor zal een formele status en inbedding moeten krijgen. Ook zal de Groene Motor alternatieve financieringsbronnen moeten vinden.

Vernieuwend

Het schrijven van een gezamenlijk Groenvisie is al een enorme grote en vernieuwende stap: raadsleden die het proces begeleiden waarin bewoners (lees ook belangenorganisaties, woningcorporaties, bedrijven etc.) de visie vorm geven. Dit is een uitdagend proces, wat zich nu richting de afrondende fase begeeft. In het najaar/winter wordt de Groenvisie aan de Gemeenteraad voorgelegd, waarna de gebruikelijke procedure volgt.

Wat vernieuwend is, is dat we niet alleen ‘in dialoog’ zijn en blijven, maar ook de uitvoering van een deel van het beleid samen gaan vormgeven. De Groene Motor vormt het orgaan waarin die permanente samenwerking vorm kan krijgen. En dan niet, zoals bij veel van dit soort initiatieven gebeurt met behulp van een grote subsidiepot waarvoor burgers plannen mogen indienen. Juist in deze tijd van grote bezuinigen zullen we anders moeten werken. Wat dan wel? We gaan de komende periode (na 5 jaar is een evaluatie-moment van de Groenvisie benoemd) samen praten, denken, werken, bouwen, uitvoeren en realiseren! De Democratic Challenge biedt een prachtige kans om deze samenwerking te professionaliseren!

Samenvattend
De Groene Motor vernieuwt lokale democratie door:
– Een deel van de uitvoering van beleid gezamenlijk vast te stellen en vorm te geven.
– Participatie te organiseren, waardoor bewoners en organisaties meer initiatief kunnen nemen, verantwoordelijkheid dragen en uitvoeren.
– Kennis, kunde, passie en energie van de stad te ‘organiseren en verbinden’, waardoor de ‘resultaten’ exponentieel kunnen toenemen.
– Bewoners, organisaties, partijen en bedrijven verder te verbinden en daarmee versterken we burgerkracht en het (groene) netwerk in de stad.
– Permanente dialoog en samenwerking win-win situaties te creëren.
– Bewoners meer inspraak, invloed en mogelijkheden te geven.

Impact

De impact van de Groene Motor is blijvend en groot. Indien we er in slagen een goed functionerend orgaan neer te zetten dan kunnen we:
– De doelstellingen behalen op het gebied van ‘groen’ in de stad voor 2030.
– De sociale cohesie vergroten, groen verbindt.
– Een nieuwe en blijvende vorm introduceren van samen van beleid ontwikkelen en uitvoeren, co-creatie.
– Elkaar (bewoners, organisaties, bedrijven en ambtenaren) ‘voeden’, waardoor veel meer bereikt kan worden.
– Experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking die ook zinvol kunnen zijn op andere beleidsterreinen.
– Leren hoe we samenwerken en hoe we participatie en co-creatie vorm geven binnen de gemeente.

Overdraagbaar

Deze werkwijze zal naast een prachtige groene, gezonde, sociale en klimaatbestendige stad, een zeer groot leerrendement opleveren voor de Gemeente Amersfoort. Het is een nieuwe methode om beleid vorm te geven en uit te voeren, samen met de stad. Deze opzet, uiteraard aangepast naar omstandigheden, zou ook kunnen worden ingezet op andere beleidsterreinen en in andere gemeenten.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *