Buurtkiep

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

Prince of Persia
Wie kent nog het computerspel Prince of Persia? Het verhaal van het spel gaat over een Oosterse prinses die door de boze tovenaar Jaffar wordt gedwongen om met hem te trouwen. Ze hoopt op haar geliefde om haar te redden. De geliefde is door Jaffar in de kerkers van het paleis gevangengezet. Hij weet echter te ontsnappen. En hij heeft een uur de tijd om door de kerkers en het paleis de prinses te bereiken.
Na elke kerker waar hij zich met succes weet uit te vechten, komt hij in een andere kerker waarin hij nóg meer vijanden moet verslaan en nóg ingewikkelder opgaven moet zien op te lossen om bij zijn geliefde prinses te komen.
Dit computerspel is een mooie metafoor voor samenwerking in en ten behoeve van de wijk, en de uitdagingen die horen bij de dóórontwikkeling van maatschappelijke initiatieven. Na de eerste aanloop en de eerste quick wins wordt het spel moeilijker en vraagt het meer van de competenties van álle deelnemers: burgers, maatschappelijke instellingen en gemeentebestuur.

Deelname aan de Democratic Challenge gaat niet zozeer over een compleet nieuw idee, maar over de ambitie op een hoger spelniveau te komen en daar lessen uit te trekken voor onszelf en indirect ook andere wijken en buurten. In s-H en daarbuiten. Kunnen we ons ‘doormodderen’ op een hoger niveau tillen?

We kunnen een paar extra ogen en oren goed gebruiken in onze wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort in s’-Hertogenbosch. In het bijzonder zouden deze ogen gericht moeten worden op één of meer van onderstaande aspecten:

1 Waar ligt de uitdaging: het organiseren en in stand houden van samenwerking en verdere verbindingen tussen de verschillende maatschappelijke initiatieven (waaronder o.m. koppeling van formele en informele zorg in het kader van de transities). Dit met het oog op overzicht, het voorkómen van versnippering van energie, en verdere relatievorming binnen de wijk.

GEVRAAGD AAN DEMOCRATIC CHALLENGE: aanvullende expertise op het vlak van community building/ i.h.b. ABCD (Asset Based Community Development).
De Casus
De Buurtkiep als aanjager en het zichtbaar maken van sociaal kapitaal
Sinds januari 2014 is er een digitaal platform www.buurtkiep.nl in de lucht.
Het platform www.buurtkiep.nl is het resultaat van de inzet en energie van bewoners in Muntel, Vliert en Orthenpoort die geloven in het zelforganiserend vermogen van de wijk en de ondersteunende en stimulerende kracht van internet en sociale media daarbij. De Buurtkiep verbindt buurtbewoners met buurtbewoners, maar ook wijkprofessionals onderling, wijkprofessionals met buurtbewoners, organisaties, winkels en ondernemingen met buurtbewoners én met elkaar. Het is een online dorpsplein én een online marktplein in één. Het platform Buurtkiep huurt het format van de sociale onderneming MijnBuurtje uit Nijmegen en wordt in de lucht gehouden door een groep vrijwillige ‘buurtverbinders’ uit Muntel, Vliert en Orthenpoort. Op die manier wordt alles wat er in de buurt gebeurt zichtbaar. Buurtkiep ontplooit in het kader van zijn verbindende en opbouwende rol ook offline bijeenkomsten, ‘TOkOfTheTown’ bijeenkomsten, gericht op samenwerking en verbinding. In deze periode zijn deze in het bijzonder gericht op:
– Het realiseren van samenwerking tussen betrokken in zorg en welzijn met het oog op een goede verbinding tussen formele en infrmele zoeg
– Het realiseren van een beter aansluiting (qua programmaring en qua bestuurlijke verantwoordelijkheid) van wijkgebouw De Slinger op de energie en het sociaal kapitaal in de wijk
Een en ander geschiedt in samenwerking met welzijnorganisatie Divers.
Er vormen zich in de wijk, zichtbaar door online presentatie op de Buurtkiep kortom verschillende groepen van mensen met energie voor uiteenlopende activiteiten: een groep ZZP -ers die op zondagmorgen gratis Yogalessen e.d. verzorgen, ene groep mensen die een buurtmoestuin hebben opgezet, een vereniging van eigenaren van een nieuw appartementencomplex, vrijwilligers in de zorg etc. etc
Samen met de gemeente ’s-H is er een ontwikkeling in gang gezet die het wijkgebouw een betere verankering in de wijk moet geven. Een initiatiefgroep van vrijwilligers is nu aan de slag langs twee lijnen: 1 inventarisatie van ideeen uit de wijk en het aanboren van nieuwe vrijwillgers die hieraan willen meedoen. 2 Nadenken over bestuurlijk/organisatorische vormgeving.
2 Waar ligt de uitdaging: het organiseren en borgen van de aansluiting van maatschappelijke initiatieven op de voorkeuren van niet actief participerende buurtbewoners, zeker daar waar deze initiatieven een publiek belang dienen resp. beogen.

GEVRAAGD AAN DEMOCRATIC CHALLENGE: (financiële) ondersteuning bi j het
ontwikkelen en realiseren van tools en kennis over laagdrempelige manieren om
bewoners als adviseur duurzaam te betrekken bij maatschappelijke activiteiten. Verwant
aan de eerste vraag: ABCD!

De casus
Maatschappelijke initiatieven spelen in mindere en/of meerdere mate in op behoeften en wensen van (groepen) bewoners. De eerste uitdaging is om creatieve inbrengers van ideeën ook te verleiden de co-producent van hun idee te laten zijn. De tweede – wellicht meer weerbarstige- uitdaging is de check op de vraag of en in welke mate een en ander ook aansluit op de werkelijke behoeften in de wijk.
Dat betekent dat er op wijkniveau checks and balances georganiseerd moeten kunnen worden. Noem het de ‘representatieve democratie voor wijkactiviteiten’
3 Het organiseren en in stand houden van goede samenwerking tussen maatschappelijke initiatieven en de gemeente.
GEVRAAGD AAN DEMOCRATIC CHALLENGE: niets, dat kunnen we zelf, maar vragen de gemeente om actieve medewerking

De casus
We dagen de gemeente uit om met ons een nauwe samenwerking aan te gaan in de komende twee jaren. Vanuit inzicht en overzicht werken we aan de kansen en barrières die we tegenkomen en werken beide aan het eigen aandeel. Gemeente Den Bosch is een grote organisatie die als uitdaging heeft veel meer te werken vanuit de gedeelde maatschappelijke opgaven die op ons bord liggen.
Versnippering en verkokering leiden tot tegengestelde acties en beleidsuitspraken die maatschappelijke initiatieven ongewild in de wielen rijden en ontregelen.
Ook vragen we de gemeente mee te werken aan samenwerking en burgerkracht in de wijk door bepaalde onderwerpen op het terrein van leefbaarheid (iom gemeente verder uit te werken) voor advies voor te leggen panel van 100 bewoners. Ook zouden we een opdrachtgevende rol voor wijkwerkers willen verwerven.
(zie ook de casus hiervoor)

Vernieuwend

We willen inspiratie opdoen om bij een meer afstand nemende overheid democratische processen op wijkniveau goed te organiseren. Daar willen we een verdiepingsslag op maken.

Impact

– Er staat een buurtorganisatie die geankerd is in de wijk
– Gemeente Den Bosch als actieve deelnemer; intern optimale afstemming

Overdraagbaar

Beoogde resultaten:
lessen, kansen, barrieres voor het organiseren van buurtdemocratische processen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *