Tweede themabijeenkomst: meervoudige democratie

We gaan in deze kabinetsperiode flink aan de slag met de versterking van democratie en bestuur. Nog voor de zomer wil de minister de Tweede Kamer een stevig actieprogramma presenteren. Speerpunten daarbij zijn de verbinding tussen kiezers en gekozenen, de toerusting van (decentrale) bestuurders en volksvertegenwoordigers en een weerbare democratie.

BZK wil dit actieprogramma de komende maanden met de VNG en andere relevante partners nadere invulling geven. In dit kader organiseerden we op 1 februari een eerste themabijeenkomst over een duurzame toerusting en ondersteuning van (decentrale) politieke ambtsdragers.

De tweede themabijeenkomst staat in het teken van de meervoudige democratie.

Naast het bestaande representatieve bestel krijgen alternatieve kanalen voor participatie de ruimte. Diverse gemeenten experimenteren met vormen als loting, burgerbegroting, buurtrechten e.d., die gevolgen hebben voor van het representatieve stelsel. Onder de noemer ‘meervoudige democratie’ wordt geprobeerd om de verschillende invalshoeken aan elkaar te knopen. Zowel in het debat als in de praktijk blijkt dit nog steeds schurende kwesties op te leveren. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn een aantal interessante boeken verschenen over de lokale democratie, die op deze kwestie ingaan, bijvoorbeeld Gemeente in de genen van Wim Voermans en Geerten Waling en Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie van Julien van Ostaaijen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we stil staan bij de (vaak impliciete) overeenkomsten en verschillen tussen verschillende invalshoeken – representatief, participatief, deliberatief, direct, indirect – van waaruit je naar democratie kunt kijken. Van daaruit willen we proberen te komen tot een gemeenschappelijke basis, van waaruit we het programma verder kunnen bouwen.

Nadere informatie over de inhoud en opzet van de bijeenkomst volgt.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 5 april van 15.00 uur tot 18.30 uur, met aansluitend een lichte maaltijd. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Het programma voor de middag en de locatie (ergens centraal in het land) volgen op een later moment.

Graag horen we of u aanwezig kunt zijn. Aanmeldingen graag bij Dion Coomans (dion.coomans@minbzk.nl).

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Sabine de Kroon (sabine.kroon@minbzk.nl) en Hella van de Velde (hella.velde@minbzk.nl).