Experiment zoekt gemeente

AANGEBODEN: experimenten in de lokale democratie. Deze experimenten zijn op zoek naar meer gemeenten die een pilot willen uitvoeren. Zit er wat tussen voor jouw gemeente? Neem dan direct contact op met de initiatiefnemer van het experiment of met info@democraticchallenge.nl.

E-democratie,

VolqsDialoog

info@circlelytics.com

Onze online dialoog lost het probleem op dat mensen niet graag meer surveys invullen, te druk zijn om een online forum te bezoeken en evenmin bijeenkomsten bezoeken. Wat mensen wel heel graag doen is hun idee of mening geven en in een slimme, korte ronde mogen reageren op anonieme ideeën /...
Bekijk experiment
 
Democratische vaardigheden,

Deep Democracy

l.boelens@bureauboelens.nl

Deep Democracy biedt een nieuwe vorm van democratie waarin besluiten tot stand komen na grondige beraadslaging, het verkennen van de tegenstem en het toevoegen van de wijsheid van de minderheid. Door met deep democracy te werken geeft de raad onmiddellijk ook zelf vorm aan vernieuwing van...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Samenspreker

marcel@mkidee.nl

De Samenspreker is een bouwsteen uit een het grotere geheel van SamenZoetermeer. Het zorgt voor gezamenlijk werken aan breed gedragen oplossingen van grote en kleine vraagstukken in de stad/wijk/buurt, door de gemeente, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, ieder in de meest...
Bekijk experiment
 
Gemeenteraad & zeggenschap,

Heuvelrug Raadsaanpak

jan@broekgaarden.nl

Het experiment leidt tot verhoogde betrokkenheid van de inwoner bij de gemeente,  maakt gebruik van de kwaliteiten, expertises en ervaringsdeskundigheid van de inwoners, verhoogt draagvlak voor de besluitvorming, zorgt voor een betere sfeer in de vergaderingen, transparantie van de besluitvorming...
Bekijk experiment
 
Democratische vaardigheden,

Werken met Pleinen

N.Metselaar@hccnet.nl

Pleinen zijn goed ontworpen bijeenkomsten waarin het goede gesprek plaats vindt tussen die partijen, gemeente, regionale partners en burgers die samen een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk willen oplossen of verder helpen. Pleinen bieden een heldere structuur en bouwstenen voor een...
Bekijk experiment
 
Gemeenteraad & zeggenschap,

Transitiekabinet

ROEL.WINTER@HOTMAIL.COM

De kracht en zeggingskracht van de gemeenschap krijgt vorm in een TransitieAgenda. De kracht en zeggingskracht van de gemeenschap krijgt stem in de vorm van een TransitieKabinet. De gemeenteraad krijgt de regie over 2 nieuwe vormen van democratie van onderop: TA en TK. 1. Concreet...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Inspraak Online

iwan.lawerman@companywebcast.com

Met Inspraak Online bieden wij Gemeenten de mogelijkheid om burgers te laten participeren bij het lokale besluitvormings proces. Door voorafgaand aan de politieke besluitvorming de mening van burgers te peilen, door ze actief hierbij te betrekken, voorkom je problemen achteraf. Inspraak Online...
Bekijk experiment
 
Dorps- en wijkdemocratie,

KHOR II

gert-jan@taat-projects.com

KHOR II wil als sociaal kunstwerk een bijdrage leveren aan de sociaal- maatschappelijke, economische en culturele kwaliteit van vooruitstrevende wijken en dorpen. KHOR II is een Do-It- Together (DIT)-theaterinstallatie in de vorm van een groot bouwpakket. Dit bouwpakket verschijnt als uit het...
Bekijk experiment
 
Checks & balances,

Jongeren Auditoren

urban.agenda@education-cities.nl

De verkozen bezetting van de gemeenteraad is een vorm van representatieve democratie. Consequentie daarvan is de relatieve afstand - ook in de tijd bezien - tot de burgers, waaronder jongeren. Besturen van de samenleving heeft afstand tot leven in de samenleving tot gevolg en dit leidt niet...
Bekijk experiment
 
Gemeenteraad & zeggenschap,

Initiatieffabriek

sheerdink@ontmoet-advies.nl

Het recht van initiatief is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad en zijn leden. Het biedt mogelijkheden voor de raad om de politieke agenda te beïnvloeden, maar kan ook helpen bij het vinden van aansluiting tussen politiek en burger. Door gebrek aan tijd, ervaring en soms ook kennis of...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Youmee

hallo@dutchappdesign.nl

Youmee is een concept voor burgerparticipatie. Met Youmee richten wij ons nadrukkelijk op inspraak en besluitvorming op een laagdrempelige manier voor iedereen vanaf 12 jaar. Gemeenten kunnen voorstellen op wijkniveau in Youmee plaatsen en daarbij kiezen voor 1 wijk, meerdere wijken of de hele...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

TIP-panel

martijnhulsen@gmail.com

Omdat we per gemeente in staat zijn om een groep mensen periodiek te raadplegen, met aantrekkelijke vragen, over hoe zij hun eigen woon- en werkklimaat willen verbeteren en dit per (postcode)gebied aan de verantwoordelijke personen kunnen presenteren EN tegelijkertijd de onderzoeksresultaten...
Bekijk experiment
 
Checks & balances,

De Tweede Mening

hein@heinalbeda.nl

We willen een structurele kans geven voor betere “deliberatie” en een vorm van burgerberoep. Mensen die een afwijzing van de gemeente niet begrijpen kunnen in beroep bij een groep burgers die bereid zijn mee te denken. We kijken dan of zij tot dezelfde afweging komen als de gemeente. Neem...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Thinkin

jan.willem.den.oudsten@thinkin.eu

Democratie evolueert. Niet omdat het een eigen interne “logica” heeft, maar omdat burgers dat willen. Zo is op een bepaald moment de representatieve democratie, in verschillende vormen ontstaan. Die functioneert nu omdat het een bepaalde mate van efficiëntie biedt: niet iedereen hoeft zich...
Bekijk experiment
 
Democratische vaardigheden,

BeterBesluit

karien@beterbesluit.nl

Slagvaardig werken vraagt om 'draagvlak' voor besluiten. Projecten verlopen sneller en beter als ze kunnen rekenen op brede steun, dat is het fundament van succes. BeterBesluit is een praktische methode om juist dat draagvlak te bereiken. De theorie en inzichten uit sociocratie en holacratie zijn...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

City4U

reinier.morra@city4u.net

Voor gemeentes die hun burgers echt bij middelgrote projecten – dat zijn projecten die de burgers raken in hun leefomgeving & die aanbesteed moeten worden – willen betrekken, zoals verbetering van een kruispunt of grotere aanpassing in een wijk, is City4U een on- en offline platform waarmee...
Bekijk experiment
 
Overige experimenten,

Crowdfunded Lobbyist

reinder@rustema.nl

Burgers hebben niet alleen vaak geen goed beeld van hoe de gemeente werkt, ze willen er eigenlijk liever niets mee te maken hebben is het beeld dat Evelien Tonkens schetst in de Montessori-democratie. Organisaties huren iemand in om contact te maken en houden met het bestuur. Het is een vak apart....
Bekijk experiment
 
Overige experimenten,

Kiesbelasting

connect@studiowalden.nl

Als wij aan lokale democratie denken dan denken we aan zeggenschap, bestuurlijke participatie, vertegenwoordiging, besluitvorming en vooral financiën. Als burger hebben we nog maar weinig zicht op de constante veranderingen binnen de lokale overheid. Onbegrijpelijke taal, weinig transparantie,...
Bekijk experiment
 
Democratische vaardigheden,

Publieke Beraadkamers

Dorien.Brunt@wing.nl

Vier initiatiefnemers (Dorien Brunt van Wing e.a.) dromen van publieke beraadkamers die in 2020 onderdeel zijn van de lokale democratie. Iedere gemeente voert dan op regelmatige basis denkgesprekken met burgers, ambtenaren, (maatschappelijke) ondernemers, bestuurders en politici die zelf...
Bekijk experiment
 
Omgevingswet,

Omgevingsforum

christiaan@omgevingsalert.nl

Omgevingsalert.nl is een online discussiepagina in het teken van één specifieke vergunningaanvraag. Burgers en bedrijven kunnen hier reageren op de vergunningaanvraag en suggesties doen, feitelijk een soort zienswijze 2.0. Deze commentaren zijn ook voor anderen zichtbaar en de gemeente en de...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Civocracy

leonie@civocracy.org

Online participatie zal een steeds grotere rol gaan spelen. Civocracy ontwikkelt daarvoor het optimale platform. Het doel van Civocracy is om burgers bij politieke en maatschappelijke zaken te betrekken. Wij hebben een online platform ontwikkeld dat constructieve discussie en gezamenlijke...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Open de raad

btalman@gmail.com

Het indienen van een motie of het stemgedrag van de gemeenteraad wordt vastgelegd in papieren notulen of, bij gemeenten die naar een papierloze situatie streven, op video. Hierdoor is het moeilijker om een overzicht te krijgen van wat de prestaties van raadsleden zijn: doet ‘mijn’ raadslid wat...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

BuurtApp

norbert@buurtcontact.nl

BuurtApp is een app die het mogelijk maakt voor buurtbewoners om elkaar te vinden, beter te leren kennen en makkelijker met elkaar te communiceren. Met de Democratic Challenge moet de BuurtApp geschikter worden voor communicatie tussen burgers en gemeentelijke overheden. Daardoor zal in de toekomst...
Bekijk experiment
 
E-democratie,

Argu

joep@argu.co

Politiek is te veel marketing en te weinig inhoud, stelt Argu. Het bestaat te veel uit oneliners op verkiezingsposters en te weinig uit het vinden van oplossingen voor problemen. Discussies over grote onderwerpen, zoals besluiten die het bestuur van ons land moet maken, zijn belangrijk om op...
Bekijk experiment
 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!